Prístavba základnej školy a novostavba športovej haly

Súťažný návrh rieši prístavbu základnej školy k súčasnej historickej budove. dôraz sme kládli na to, aby sme okrem potrebných tried navrhli aj zhromažďovací a pobytový priestor pre žiakov a učiteľov. Naším zámerom bolo vytvoriť príjemný atmosféru a prostredie pre socializáciu žiakov, aby sa do školy každý deň radi vracali.

Na prvom- vstupnom podlaží sme navrhli jedáleň s kuchyňou, knižnicu a administratívny blok – kancelária riaditeľa, zástupcu a zborovňu. Spomínaná knižnica a zborovňa sa nachádzajú v priestoroch pôvodnej kuchyne. Sú tu tiež družiny, aby rodičia pri vyzdvihovaní svojich deti nerušili výučby. Jedáleň má priame napojenie na školský dvor. Dvor sa tak dá prepojiť v prípade potreby s átriom školy.

Druhé nadzemné podlažie sme navrhli ako prvý stupeň základnej školy s kmeňovými učebňami a kabinetmi.

Tretie podlažie je uvažované ako druhý stupeň základnej školy a odbornými učebňami. Nová prístavba školy má aj štvrté podlažie, na ktorom sú tiež odborné učebne. Tretie a štvrté podlažie prístavby je prepojené pobytovým schodiskom. Je to ďalší priestor pre stretávanie žiakov počas prestávok.

Športová hala je zapustená do existujúceho terénu. Na prvom podlaží sú šatne s technickým zázemím. Druhé podlažie je určené pre návštevníkov haly. Hala je presvetlená prirodzeným svetlom zo severnej fasády. Z tribúny je možnosť vystúpiť priamo do exteriéru na pochôdznu strechu prvého podlažia. Strecha haly je navrhnutá ako pobytová s trávnatým porastom. Tiež môže byť využitá pre športové účely. Fasáda haly je tvorená drevenými lamelami morenými tmavým náterom. Parkovanie pred halou je na zatrávňovacích tvárniciach.

Súťaž02/2017
LokalitaStarý Plzenec, Česká republika

Zaujala vás naša práca?