Rekonštrukcia námestia Spišská Belá

Základnou myšlienkou návrhu bolo obnovenie prepojenia námestia s evanjelickým kostolom, mestským parkom a potokom, tak ako to bolo v minulosti. Tým sa vytvorí ďalšia kompozičná os námestia, ktorá má aj historický základ. Našim návrhom chceme aj do budúcnosti zachovať možnosť ďalej rozvíjať verejný priestor aj pred evanjelickým kostolom/napr. odstránením parkovania z Letnej ulice a jej vydláždením, či by ešte viac umocnilo nadväznosť na hlavné námestie/. Centrum mesta vnímame ako celok, aj keď je predelený dopravnou tepnou.

Horná časť námestia pred mestským úradom a spodná časť pred reštauráciou by mali podľa nás tvoriť jeden plynulo prepojený celok. Zo spodnej časti navrhujeme odstrániť všetky parkovacie miesta. Námestie má patriť ľuďom, nie autám. Má to byť priestor, kde sa môžu občania zhromažďovať, posedieť si na terase priľahlej reštaurácie alebo sa kreatívne prejaviť na pódiu. Na hranici námestia a hlavnej cesty sme vytvorili stromoradie, ktoré ma slúžiť ako optická a zvuková bariéra, aby bol priestor príjemnejší na trávenie času. V priestore pred reštauráciou sa nachádza plocha s mlatovým povrchom a novovysadenými stromami. Slúžia ako terasa pre priľahlú reštauráciu a pobytový priestor s hracími prvkami pre deti. Chceme, aby sa tento priestor z pôvodného parkoviska premenil na živé námestie, kde majú ľudia dôvod prísť a tráviť tu svoj čas. Taktiež tu vidíme potenciál budúceho prepojenia na mestský park.

Súťaž
LokalitaSpišská Belá

Zaujala vás naša práca?